سنگ نطنز پولیش خورده درجه1
-3%

سنگ نطنز پولیش خورده درجه1

6,800,000 تومان

سنگ نطنز پولیش خورده درجه 1
رنگ سنگ هم رده با سنگ برزیلی می‌باشد و هیچ رگه‌ای ندارد

سنگ نطنز پولیش خورده درجه 1